Water

Water    |    Biodiversiteit    |    Bijen

Puntvervuiling

België heeft de voorbije jaren vooruitgang geboekt op vlak van de waterkwaliteit, maar toch blijft er nog een lange weg af te leggen om de doelstellingen van 2015 te halen. De voorbije jaren hebben onderzoeks- en demoprojecten de belangrijkste oorzaken van het terecht komen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater aangetoond, alsook oplossingen aangebracht. Puntvervuiling is in grote mate verantwoordelijk voor de concentraties gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater worden gemeten. Het vermijden van puntvervuiling is dus van primordiaal belang voor een betere waterkwaliteit. Puntvervuiling is eenvoudig te vermijden, door het toepassen van een aantal maatregelen voor, tijdens en na het behandelen van de gewassen. Sensibilisatie, informatie en communicatie van deze adviezen en tips naar de gebruikers toe is absoluut noodzakelijk. Verschillende stakeholders, waaronder Phytofar, werken actief mee aan deze informatieverspreiding en bewustmaking.

Drift

Naast puntvervuiling kunnen ook diffuse bronnen, bvb. drift, aanleiding geven tot verontreiniging van oppervlaktewater. Verschillende maatregelen werden zowel federaal als regionaal reeds uitgewerkt om diffuse verontreiniging in te perken. Driftreducerende doppen zijn hier een passend voorbeeld van.

Stijgende vraag naar water...


De vraag naar water zal in 2030 met 40% stijgen. De landbouw verbruikt wereldwijd 70% van het opgeslagen regenwater en vormt daarom een belangrijk onderdeel van de oplossing om de schaarsheid aan water in te perken. De “crop per drop” of de opbrengst per verbruikte regendruppel moet gemaximaliseerd worden. Het toepassen van nieuwe technologieën en het beter verspreiden van bestaande technologieën is hierbij cruciaal. Een van de oplossingen is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat een belangrijk facet is in het optimaliseren van de productiviteit en het efficiënter gebruiken van water in de landbouw.


  In kader van de Europese “TOPPS-life” en “TOPPS prowadis” projecten werden goede landbouwpraktijken opgesteld om puntvervuiling, drift, afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Het “TOPPS water protection project” zet nu uitgebreid in op de verdere verspreiding van deze goede landbouwpraktijken naar landbouwers, landbouwadviseurs en andere belanghebbenden.

De TOPPS projecten zijn een initatief van de ECPA (European Crop Protection Association). Het huidige TOPPS water protection project wordt uitgevoerd in 12 Europese landen (ES, IT, FR, BE, DE, PL, NL,GR, RO, HU, SK, PT). Inagro is de Belgische TOPPS-partner. TOPPS staat voor: Train Operators and Promote best Practices and Sustainability.

De TOPPS goede landbouwpraktijken vind je hier:

Brochure GLP Puntvervuiling Brochure Drift Brochure afspoeling en erosie
Handboek GLP Puntvervuiling Handboek drift Handboek afspoeling en erosie