Nieuwe Verordening 1107/2009/EC


De nieuwe Verordening 1107/2009/EC

Na jaren voorbereiding gaf de Europese Commissie in 2006 het officiële startschot voor de onderhandelingen rond de herziening van de Richtlijn 91/414/EC voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Na 18 jaar was de Richtlijn 91/414/EC aan een actualisering toe. In de realiteit heeft de wetgeving voor het op de markt brengen nooit stilgestaan. Voortdurend werden technische documenten aangepast en aangescherpt op basis van nieuwe feiten en nieuwe evoluties in wetenschappelijke kennis.

Nieuwigheden in Verordening 1107/2009/EC
Een eerste verschil is de wijziging van een richtlijn naar een verordening. Dit houdt een verdergaande harmonisering van de regels tussen de lidstaten in. Er wordt een evenwicht gezocht tussen onderzoeksfirma’s en firma’s die generische producten op de markt brengen. Daarnaast is er ook oog voor illegale handel van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is een belangrijk aspect want nep-gewasbeschermingsmiddelen kunnen de gezondheid en het milieu schade toebrengen. Op administratief vlak wenst Europa meer samen te werken zodat nieuwe oplossingen sneller beschikbaar zijn voor de Europese landbouwers en de administratieve last voor de nationale overheden en de firma’s verlaagd wordt. Europa wordt in 3 zones opgedeeld en voor serreteelten wordt Europa één zone. Eens een gewasbeschermingsmiddel is toegelaten in één lidstaat van een zone, dan kan via het principe van wederzijdse erkenning een toelating aangevraagd worden in alle andere lidstaten die tot diezelfde zone behoren. Zo zullen de landbouwers in bvb. België, Nederland en Duitsland over dezelfde middelen kunnen beschikken. Op het vlak van dierproeven zijn overheid en industrie al langer op zoek naar alternatieve testmethoden die toch dezelfde veiligheid garanderen. Om geen onnodige dierproeven te herhalen, zullen de bedrijven meer samenwerken en hierover gegevens uitwisselen.

Kleine teelten krijgen het moeilijk
Hoewel de eerste voorstellen in het Europese parlement de Europese landbouwproductie in zijn totaliteit bedreigden, wordt algemeen aangenomen dat met de definitieve verordening vooral de kleine teelten het moeilijk zullen krijgen. Voor België, één van de moestuinen van Europa, en gespecialiseerd in kleine teelten zoals groenten en fruit, wordt de opdracht extra groot om voldoende middelen te behouden in deze segmenten en zo een afdoende bescherming van de gewassen en een kwalitatief hoogstaande oogst te kunnen verzekeren.

De Verordening 1107/2009/EC kan hier gedownload worden.

Voor verdere info:
EFSA www.efsa.europa.eu
SCFCAH http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/index_en.htm
Fytoweb www.fytoweb.be