Biodiversiteit

Water    |    Biodiversiteit    |    Bijen

De landbouw heeft nood aan biodiversiteit en de biodiversiteit heeft de landbouw nodig

Landbouw en biodiversiteit zijn niet van elkaar te scheiden. Er wordt echter vaak over het hoofd gezien dat de grootste bedreiging voor de biodiversiteit plaatsvindt door het verlies aan habitat als gevolg van de uitbreiding van landbouwgrond en dat de druk zal toenemen naarmate de bevolking groeit. De beste oplossing is de voedselproductie op het land dat nu bebouwd wordt op een duurzame manier te verhogen en te weerstaan aan de eeuwenoude reactie waarin men het aantal hectare landbouwgrond uitbreidt. Wij hebben meer voedsel nodig, niet meer landbouwgrond. Daarom zullen wij moeten innoveren en de ontwikkelingen in wetenschap en technologie op een meer efficiënte manier moeten integreren in de landbouw en het landbouwbeleid.

Twee opties om te voldoen aan de stijgende voedselvraag
De groeiende vraag naar voedsel kan een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Verwacht wordt namelijk dat de voedselvraag tegen 2050 met 70% zal toenemen. Wij staan voor een cruciale uitdaging: hoe komen wij tot een gezond evenwicht tussen het verhogen van de voedselproductie en het behoud van de biodiversiteit in de natuur?

  • Gaan wij beboste grond, of grond waar andere waardevolle ecosystemen groeien, in productie brengen om in de noodzakelijke stijging van de voedselvoorziening in Europa te voorzien?
  • Of gaan wij de voedselproductie op gronden die al bebouwd worden op een duurzame manier verhogen en daarbij geschikte duurzame methodes, zoals bodembescherming, een goed waterbeheer en het correcte en veilige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toepassen en tegelijkertijd maatregelen invoeren om de biodiversiteit in niet-bebouwde habitatgebieden te bevorderen?

Het is duidelijk dat we voor de 2e optie moeten kiezen: vermijd om waar ook ter wereld nog meer land te bebouwen en concentreer je op duurzame landbouwpraktijken om de productiviteit te verhogen.

Wetenschappelijke studies staven optie 2
Recente studies staven deze bewering: één van het Humboldt-Instituut waarin aangetoond wordt dat het verminderen van de productiviteit in Europa zal leiden tot een uitbreiding van de hoeveelheid land die besteed wordt voor onze voedselbehoefte in de ontwikkelingslanden, waardoor regenwouden en andere habitats nog meer bedreigd worden; en een studie over de gevolgen voor de populaties van soorten van de Universiteit van Leeds waarin wordt beklemtoond hoe belangrijk het is om het totaalbeeld te bekijken wanneer men een landbouwbeleid vastlegt om het verlies aan biodiversiteit tot een minimum te beperken.
De studie van Leeds toont aan dat men de biodiversiteit het beste kan bewaren door te voorkomen dat habitats van wilde dieren en planten aangetast worden. Dat kan door gebruik te maken van de meest productieve landbouwmethoden en zo het uitbreiden van landbouwgrond tot een minimum te beperken. De Humboldt-studie toont aan dat Europa de habitats met een grote biodiversiteit versneld zal verwoesten wanneer het de productiviteit op Europese boerderijen reduceert omdat dan de landbouwgrond elders in de wereld zal uitbreiden om aan de behoeften van de EU te beantwoorden.

Dit internationale perspectief koppelen aan technologische innovatie en landbouwers opleiden om op een duurzame manier technologie toe te passen is de winnende combinatie ... en niet alleen voor onze eigen soort!