Home

Een aantal interessante pagina's

Filmpjes Persberichten Presentaties Brochures
Phytofar is de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden). Phytofar promoot een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu te garanderen.
1 september 2017 -  Of het nu gaat over uw wagen, uw lippenstift, uw griepvaccin of een ander product, Europa harmoniseert de veiligheidsnormen en voorwaarden om producten op de markt te brengen, kortweg “productnormen”. Op deze manier genieten alle Europese burgers van veilige kwaliteitsproducten met éénzelfde standaard. Samenwerken op Europees niveau resulteert ook in diverse andere voordelen zoals het efficiënt gebruik van overheidsmiddelen en personeel, én dus ook van uw belastinggeld. Een ander voordeel voor de burger is een sterk doorgedreven risicoanalyse gebaseerd op het voorzorgsprincipe door verschillende specialisten van Europese agentschappeni, de Europese Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten. Producenten en handel kunnen binnen dit kader innoveren, investeren en op de markt brengen. Consumenten profiteren hiervan onder de vorm van welvaart en welzijn.

Persbericht

  Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom willen we uw aandacht vestigen op de absurde situatie die ontstaan is nadat de drie regio’s in België een verschillende regel voor het gebruik van glyfosaathoudende producten hebben gestemd.
 
U vindt meer informatie in het bijgevoegde persbericht.

Phytofar vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie van de onkruidbestrijder glyfosaat (en alle gewasbeschermingsmiddelen). Daarom willen we je aandacht vestigen op de analyses van de Belgische en Europese bevoegdheden.

Persbericht

 
Op 30 mei 2017 was de Plantentuin van Meise het prachtige decor van de Algemene Vergadering van Phytofar. Thema van de dag: Crop Protection in Sustainable Food Production.

De checklist IPM (Vlaanderen) is geüpdatet en de versie 2017 staat online op de website van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij. Nieuw in deze checklist is het verplicht gebruik van driftreducerende doppen met minimaal 50% driftreductie voor openluchtteelten of het gebruik van minimaal 50% driftreducerende technieken (uitz. sierteelt). De checklist IPM bevat dan ook als bijlage een lijst met driftreducerende doppen voor neerwaartse bespuitingen (vb. veldspuiten) en een lijst voor niet-neerwaartse bespuitingen (vb. boomgaardspuiten).

De informatie over driftreducerend materiaal is ook op de website van Fytoweb bijgewerkt.

Het gebruik van veel gewasbeschermingsmiddelen is slechts mogelijk indien risicobeperkende maatregelen toegepast worden. Dit wordt aangegeven op het etiket van het gebruikte middel. Driftreducerende doppen en technieken dragen bij tot de bescherming van niet-doelwitorganismen. Ze zorgen voor een lagere blootstelling van waterorganismen en niet-doelwitinsecten en -planten aan de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. De aangevulde lijst geeft de landbouwers meer keuze om gewasbeschermingsmiddelen die deze maatregelen vereisen correct te kunnen gebruiken.
 


  Brussel, 21 maart 2017 - Gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke hulpmiddelen om op een efficiënte manier de basisgrondstoffen voor onze voeding, zoals graan, te beschermen. De meeste gewassen worden in open lucht geteeld én beschermd tegen allerhande ziekten en plagen. Eén van de uitdagingen daarbij is het vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. De industrie van de gewasbeschermingsmiddelen benadrukt dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het water thuishoren en wil dan ook via talrijke initiatieven vermijden dat de zeer strenge waternormen overschreden worden. Eén ervan is TOPPS dat op Europees niveau gecoördineerd wordt.

Persbericht


Donderdag 27 april 2017
Hof ten Bosch, de Limburg Stirumlaan 66, 3040 Huldenberg

Gewasbeschermingsmiddelen in waterlopen bemoeilijken de drinkwaterproductie en zorgen voor druk op het milieu. In het kader van deze problematiek organiseert TOPPS een studiedag waar dieper op deze materie zal ingegaan worden. Zo worden er mitigerende maatregelen in de praktijk voorgesteld en uitleg over verschillende projecten die allemaal een betere waterkwaliteit als doel te hebben.

We hopen je op deze dag te mogen verwelkomen!

Klik hier voor een gedetailleerd programma en om in te schrijven.


  Brussel, 16 maart 2017. Velen herinneren zich nog vorig groeiseizoen. De vele regen van 2016 maakte het onderhoud van tuin en erf niet gemakkelijk. Een overvloed aan slakken die de moestuin en de bloemen opvraten en een zeer wisselvallige zomer met welig tierend onkruid. Zelfs als je zelf geen tuin had, kon je zelf vaststellen dat er heel wat kruid opschoot tussen het straatmeubilair. Veel mensen zochten dan ook naar de gepaste oplossing. Sommigen lieten er hun nachtrust voor om slakken in twee te knippen, anderen gaven de brui aan hun moestuin en fietsten naar de kruidenier of supermarkt voor hun verse groenten, en nog anderen liepen binnen bij hun tuincentrum voor hulp. Bij de tuincentra en de doe-het-zelf zaken is er de laatste tijd veel veranderd op vlak van gewasbeschermingsmiddelen. En dus ook voor de klant en tuinliefhebber.

...

Persbericht

Brussel – 23 februari 2017. Phytofar, de vereniging van de industrie van zowel biologische als chemische gewasbeschermingsmiddelen, is ingenomen met de resolutie van het Europees Parlement om voor bepaalde biologische pesticiden met laag risico een snellere toegang tot de markt te vragen.

Die resolutie werd goedgekeurd tijdens de voltallige zitting van 15 februari in Straatsburg. Phytofar is blij met die nagenoeg unanieme oproep van de Europese afgevaardigden tot een efficiënter en sneller reglementair kader op basis van doorslaggevende wetenschappelijke gegevens, dat meer rekening houdt met het risicoprofiel van de werkzame stoffen. Phytofar zou willen dat die principes worden gehanteerd voor de vergunning van alle gewasbeschermingsmiddelen.

...

Persbericht

 


 

Op dinsdag 31 januari 2017 had in Salons Mantovani in Oudenaarde de PCA-studiedag over aardappelen plaats. Jan Vermaelen, voorzitter werkgroep Sustainable Use bij Phytofar, bracht er de presentatie 'Gewasbescherming in de toekomst'. De volledige presentatie vindt u hier.

  De Werktuigendagen Sint-Truiden zijn aan hun 10e editie toe. Phytofar is trots te melden dat het de hoofdsponsor wordt van deze jubileumviering die als thema “Samen Innoveren” draagt. Op de persvoorstelling op 27 januari om 19u30 zal Jan Vermaelen, voorzitter van de werkgroep Sustainable Use binnen Phytofar, het waarom van de samenwerking van Phytofar met de Werktuigendagen Sint-Truiden uitleggen. Deze voorstelling gebeurt voorafgaand aan de Gewasbeschermingsavond pitfruit voor telers.


Brussel – 30 juni 2016. Vandaag besliste de Europese Commissie om de toelating voor het gebruik van glyfosaat te verlengen voor maximaal 18 maanden om zo de beoordeling van het ECHA af te wachten.

Deze beslissing kwam er nadat de lidstaten tot driemaal toe niet tot een vergelijk kwamen over de hergoedkeuring van de toelating. Hoewel velen dit zullen bestempelen als een overwinning voor onze industrie, is Phytofar toch zwaar teleurgesteld dat de toelating slechts verlengd wordt voor 18 maanden in plaats van de 15 jaar die oorspronkelijk door de Commissie waren voorgesteld.

Het onderzoek van het ECHA zal de zoveelste studie zijn die aan de reeds 90.000 pagina’s lange analyse wordt toegevoegd. Dit toont enkel aan dat het wetenschappelijk procedé volledig ondermijnd wordt door emotie en electorale profileringsdrang.

Persbericht


  Op donderdag 19 januari lanceerden Phytofar en Inagro in het waterproductiecentrum HAC van De Watergroep de “Fyteauscan” (www.fyteauscan.be).

Deze nieuwe digitale tool detecteert puntvervuiling op land- en tuinbouwbedrijven en verleent advies om eventuele knelpunten aan te pakken. De Fyteauscan is bedoeld voor alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.

De website is gratis en vrij toegankelijk. Om het gebruik ervan te kunnen evalueren en de gebruikers beter te leren kennen, moet elke gebruiker zich online registreren en eenmalig inloggen met zijn login en wachtwoord. Na een voorstelling aan de pers werd tijdens een studienamiddag de Fyteauscan voorgesteld aan de fytodistributie.

Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wordt 75 jaar!

In die lange periode zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten sterk geëvolueerd. Bij de start van Phytofar bestond het productportfolio van haar leden quasi uitsluitend uit biogewasbeschermingsmiddelen (biopesticiden). De 2de helft van de vorige eeuw werd dan eerder gekenmerkt door een focus op de chemische producten, terwijl in de huidige context sterk wordt ingezet op innovatie in het kader van geïntegreerde gewasbescherming, waarbij biologische, scheikundige, mechanische en technologische technieken samen ingezet worden om te komen tot een gezond gewas. 75 jaren waarin de vereniging zich heeft ingezet voor een toepasbare en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde wetgeving. Maar evenzeer en vooral om een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te promoten, met het oog op een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu. Hoognodig indien we voldoende, veilige en betaalbare voedingsmiddelen willen blijven produceren voor de toekomstige generaties!
 

Meer lezen

AgriRecover coördineert de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermings-middelen en niet-bruikbare gewasbeschermings-middelen uit de professionele sector.

Meer info over AgriRecover vind je hier terug.


  Het boekje “Vijanden van gewassen” dat in 2014 aan zijn 47ste en laatste editie toe was, is nu gedigitaliseerd. Inagro’s Gewasbeschermingsapp geeft een antwoord op de vele vragen rond gewasbescherming in de belangrijkste akker- en tuinbouwteelten (met uitzondering van bieten), alsook aardbei en kiwibes. Informatie rond onder meer wachttijden, bufferzones, middelen erkend voor de biologische teelt en opgebruiktermijnen kunnen gemakkelijk teruggevonden worden.

Momenteel zijn enkel ziekten en plagen opgenomen in de app, onkruiden worden in de tweede helft van dit jaar toegevoegd.

De app is gratis en kan na registratie op de website van Inagro geraadpleegd worden via pc, tablet of smartphone.

De app is enkel in het Nederlands beschikbaar maar bevat hoofdzakelijk federale materie. Alle info van de app kan dus ook in Wallonië gebruikt worden met uitzondering van de info omtrent de minimale bufferzone. Deze is, zoals vermeld in de app, 1 meter in Vlaanderen maar 6 meter in Wallonië.

Contactpersonen bij Inagro voor de gewasbeschermingsapp:
Ellen Pauwelyn - 051/273290
Leen Vandewalle - 051/273248