Home

Een aantal interessante pagina's

Filmpjes Persberichten Presentaties Brochures
Phytofar is de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden). Phytofar promoot een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu te garanderen.


De heer Tsuyoshi Sakamoto, Senior Managing Director van Japan Crop Protection Association (JCPA), centraal links, de Japanse sectorfederatie en mevrouw Goedele Digneffe voorzitter van Phytofar (centraal rechts) ontmoeten elkaar in Tokyo naar aanleiding van het Belgisch staatsbezoek.
  Naar aanleiding van het Belgisch Staatsbezoek aan Japan, werd een ontmoeting georganiseerd tussen Japan Crop Protection Association (JCPA), de Japanse federatie van de gewasbeschermingsmiddelenproducenten en Phytofar, de Belgische sectorfederatie. Japan heeft een zeer sterke innovatie-cluster op het vlak van de gewaskennisindustrie. De investeringen in innovatie en ontwikkeling door deze “verre” sectorgenoten zijn van wereldwijd belang. Hun producten en diensten spelen ook een belangrijke rol in het aanbieden van voldoende oplossingen aan onze landbouwers in België. Ze zijn noodzakelijk om de vele natuurlijke vijanden die zowel de kwantiteit als de kwaliteit van onze voedselproductie bedreigen, het hoofd te bieden.

Het aandeel van gewasbeschermingsonderzoek dat specifiek voor de Europese markt wordt ontwikkeld, is geërodeerd van 33.3% in de jaren 80 over 25.0% in de jaren negentig om verder terug te vallen tot 7.7% in de periode 2005-2014. Deze verschuiving kent vele oorzaken. In de kantlijn van het Belgische staatsbezoek aan Japan bezocht Phytofar de Japanse sectorgenoot.

Goedele Digneffe, voorzitter van Phytofar v.z.w. legt uit met welke argumenten de associatie naar Japan trekt: “Eén van de doelstellingen van deze ontmoeting is om Japanse R&D firma’s te overtuigen te blijven investeren in innovatieve moleculen voor Europese teelten. De Europese regelgeving voor gewasbescherming is de strengste in de wereld, maar dit mag geen reden zijn voor Japanse firma’s om in hun innovatie te gaan focussen op andere werelddelen. De landbouw in België en Europa is er één met de hoogste toegevoegde waarde in de wereld, denk maar aan onze groente- en sierteeltsector. De knowhow en kennis van onze landbouwers is van wereldklasse en ondernemingen in de sector investeren fors in duurzame oplossingen voor de landbouw.”

Om u een idee te geven: de leidende Japanse gewaskennisbedrijven dienden gedurende de periode 2008-2013 maar liefst 239 patenten in het domein van gewasbescherming in. Dat is een kleine 25% van alle patenten die door de grote spelers in die periode werden ingediend. Een 4-tal Europese en een 4-tal Amerikaanse bedrijven ontwikkelen nieuwe actieve stoffen voor gewasbescherming. In Japan zijn dat er maar liefst 11.
Voor de Belgische land- en tuinbouw zal het netto aantal oplossingen voor de vele ziekten en plagen in Europa nog een tijdje dalen. Belangrijk dus dat in landen zoals Japan men aan de voedselvoorziening van de volgende generaties blijft werken. Moeilijke jaren zoals dit jaar tonen dat dit geen overbodige luxe is. Dit jaar kenden we immers stevige uitdagingen voor het beschermen van oogsten zoals aardappelen en druiven en opbrengstverliezen van meer dan 40%.

Persbericht (PDF)

Brussel – 30 juni 2016. Vandaag besliste de Europese Commissie om de toelating voor het gebruik van glyfosaat te verlengen voor maximaal 18 maanden om zo de beoordeling van het ECHA af te wachten.

Deze beslissing kwam er nadat de lidstaten tot driemaal toe niet tot een vergelijk kwamen over de hergoedkeuring van de toelating. Hoewel velen dit zullen bestempelen als een overwinning voor onze industrie, is Phytofar toch zwaar teleurgesteld dat de toelating slechts verlengd wordt voor 18 maanden in plaats van de 15 jaar die oorspronkelijk door de Commissie waren voorgesteld.

Het onderzoek van het ECHA zal de zoveelste studie zijn die aan de reeds 90.000 pagina’s lange analyse wordt toegevoegd. Dit toont enkel aan dat het wetenschappelijk procedé volledig ondermijnd wordt door emotie en electorale profileringsdrang.

Persbericht

 

Meer lezen


  Phytofar is zwaar teleurgesteld, maar niet verrast door de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten.

De moeizame onderhandelingen rond glyfosaat vormen een voorbeeld uit onze sector van hoe dysfunctioneel het Europese systeem kan zijn. Een systeem waarin enkele lidstaten, gedreven door politiek in plaats van wetenschap, in staat zijn om de toelating van een stof tegen te houden, die nochtans onmisbaar is voor de competitiviteit van de Europese landbouw en de veilige, betaalbare en duurzame productie van voedsel voor de Europese bevolking.

Het Verenigd Koninkrijk stond altijd voor innovatie in de Europese landbouw, een wetenschappelijke aanpak in de besluitvorming en een correcte regelgeving in de Europese Unie. Hun stem zal gemist worden, maar we hopen dat de dialoog over innovatie en wetenschap verdergezet en verbeterd zal worden in de toekomstige verhoudingen met de EU.

We hopen dat de Europese instellingen zullen reflecteren over de redenen waarom een van de grootste en meest invloedrijke lidstaten ervoor kiest om de EU te verlaten en op welke manier ze een oplossing kunnen bieden voor de aangehaalde problemen, zoals de overbodig complexe regulering voor bedrijven.

 
 
Op 26 mei hield Phytofar haar Algemene Vergadering in het Egmontpaleis in Brussel. Het evenement stond in het teken van het 75-jarig bestaan van Phytofar en vierde het rijke verleden van de organisatie met de voorstelling van het boek over de sector in België, geschreven door voormalig VRT-journalist Paul Muys. Het heden van Phytofar en de sector was dan weer het onderwerp van de toespraken vanMartine Delanoy, vertegenwoordigster van de federale minister van Landbouw, Willy Borsus, en Matthew Phillips, Director Crop Protection and Seeds bij PhillipsMcDougall.
Journalist Guy Janssens modereerde daarna een debat over de toekomst van de sector met:
  • Bernard Haspeslagh (COO Ardo)
  • Pierre André (voorzitter Fédération des Jeunes Agriculteurs)
  • Lieve Wierinck (Europees parlementslid, ALDE)
  • Peter Jaeken (secretaris-generaal Phytofar)
Het evenement werd afgesloten met een humoristische noot door komiek Bert Kruismans en een receptie met walking dinner in de Spiegelzaal van het Egmontpaleis.

Meer lezen

Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wordt 75 jaar!

In die lange periode zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten sterk geëvolueerd. Bij de start van Phytofar bestond het productportfolio van haar leden quasi uitsluitend uit biogewasbeschermingsmiddelen (biopesticiden). De 2de helft van de vorige eeuw werd dan eerder gekenmerkt door een focus op de chemische producten, terwijl in de huidige context sterk wordt ingezet op innovatie in het kader van geïntegreerde gewasbescherming, waarbij biologische, scheikundige, mechanische en technologische technieken samen ingezet worden om te komen tot een gezond gewas. 75 jaren waarin de vereniging zich heeft ingezet voor een toepasbare en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde wetgeving. Maar evenzeer en vooral om een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te promoten, met het oog op een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu. Hoognodig indien we voldoende, veilige en betaalbare voedingsmiddelen willen blijven produceren voor de toekomstige generaties!
 

Meer lezen

Met de lente in het land gaat nu ook de amateur-tuinier weer aan de slag in zijn tuin. Wie vragen heeft over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan een antwoord vinden in de winkel maar om zoveel mogelijk consumenten te informeren en adviseren rondom het correct bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden in de tuin, ontwikkelden Comeos, de federatie voor handel en diensten, de Belgische Tuincentra Vereniging en Phytofar een callcenter en een website.

Deze website geeft je alle praktische informatie over de keuze, het veilig gebruik, het opslaan en het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen. Ook beantwoorden we hier veel gestelde vragen. Om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, is de website consulteerbaar via pc maar ook via smartphone en tablet.

Stel je je vragen liever rechtstreeks aan een expert dan kan dit op het gratis nummer 0800 62 604 van maandag tot zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur en tussen 1 maart en 30 juni op zondag van 9.00 tot 13.00 uur.


  Het boekje “Vijanden van gewassen” dat in 2014 aan zijn 47ste en laatste editie toe was, is nu gedigitaliseerd. Inagro’s Gewasbeschermingsapp geeft een antwoord op de vele vragen rond gewasbescherming in de belangrijkste akker- en tuinbouwteelten (met uitzondering van bieten), alsook aardbei en kiwibes. Informatie rond onder meer wachttijden, bufferzones, middelen erkend voor de biologische teelt en opgebruiktermijnen kunnen gemakkelijk teruggevonden worden.

Momenteel zijn enkel ziekten en plagen opgenomen in de app, onkruiden worden in de tweede helft van dit jaar toegevoegd.

De app is gratis en kan na registratie op de website van Inagro geraadpleegd worden via pc, tablet of smartphone.

De app is enkel in het Nederlands beschikbaar maar bevat hoofdzakelijk federale materie. Alle info van de app kan dus ook in Wallonië gebruikt worden met uitzondering van de info omtrent de minimale bufferzone. Deze is, zoals vermeld in de app, 1 meter in Vlaanderen maar 6 meter in Wallonië.

Contactpersonen bij Inagro voor de gewasbeschermingsapp:
Ellen Pauwelyn - 051/273290
Leen Vandewalle - 051/273248

Het tijdschrift Management&Techniek besteedt in zijn 9de editie (6-26 mei 2016) uitgebreid aandacht aan gewasbescherming en meer bepaald aan Phytofar. In het kader van het 75-jarig bestaan van de vereniging komen de activiteiten van Phytofar uitvoerig aan bod. Ook de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘gewasbescherming en veilige voeding’ worden uitgebreid besproken!

De pdf-file van het Phytofar-dossier in het tijdschrift Management&Techniek vindt u hier.

(©Management&Techniek).


  Op 5 november zijn voor de 8e keer in het Academiënpaleis in Brussel de Phytofar Instituut prijzen uitgereikt. Het gaat om een wetenschappelijke en een professionele prijs elk ter waarde van € 7500.

Voor het eerst is ook een doctoraatsprijs uitgereikt. Bjorn Gehesquière (UGent) was de eerste die deze prijs in ontvangst mocht nemen.

Opvallend was wel dat de editie 2015 heel veel respons heeft opgeleverd. Er werden in totaal 19 projecten ingestuurd. U leest er meer over op de pagina's van het Phytofar Instituut.

Via deze link kan u de foto's van de prijsuitreiking bekijken.

Bekijk ook de reportages door hier te klikken.

Meer lezen

Bijenexperts, wetenschappers en overheden over de ganse wereld zijn het eens dat diverse factoren verantwoordelijk zijn voor de sterfte van bijen. De problemen met bijen kunnen toegewezen worden aan ziektes en parasieten (in het bijzonder de Varroa-mijt), buitengewone milieu- en klimaatomstandigheden, het verminderde voedselaanbod, maar ook landbouw en imkerpraktijken.

Ontdek heel wat interessante documenten en standpunten van Phytofar.

25 november wordt een belangrijke dag voor de winkels die gewasbeschermingsmiddelen voor de particulier verkopen. Heel wat zaken die al lang in voorbereiding zijn, moeten die dag uitgevoerd worden. Denken we maar aan de fytolicentie, het call center, de website en de informatieverplichtingen van de overheid.

Deze presentatie geeft u alle concrete informatie zodat u perfect voorbereid bent!
     

AgriRecover coördineert de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermings-middelen en niet-bruikbare gewasbeschermings-middelen uit de professionele sector.

Meer info over AgriRecover vind je hier terug.

    Gewasbeschermingsmiddelen zijn biologisch actieve stoffen die onze voedingsgewassen tegen een paar honderd schimmel- en insectenaantastingen beschermen. Ze voorkomen ook voedselverlies en kwaliteitsbederf na de oogst.
Biopesticiden, ook natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen genoemd, zijn een diverse groep van middelen die zowel in de gangbare, biologische als geïntegreerde landbouw gebruikt worden.
Op dit moment zijn ruim honderd biopesticiden op basis van een 30-tal werkzame bestanddelen toegelaten op de Belgische markt. De verkoop ervan steeg de voorbije 5 jaar (2010 – 2014) met ruim 64%.
Zij voldoen aan de strikte wetgeving en toelatingsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen en vormen geen onaanvaardbaar risico voor mens, dier en milieu. Ze zijn dus veilig bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.
De gewasbeschermingsmiddelenindustrie is een innovatieve sector die oplossingen aanbiedt voor diverse teeltsystemen. Op die manier draagt de sector ook bij aan vooruitgang in de biologische landbouw.

Meer info over biopesticiden vindt u op de overheidswebsite www.fytoweb.be
Wat zijn biopesticiden nu eigenlijk ?
Welke middelen zijn erkend in België ?